History

Nestled in the heart of Caernarfon, Capel Engedi is more than just a monument; it's a beacon of ambition and community spirit. It played a pivotal role in orchestrating 'Y Wladfa', Welsh settlement in the distant lands of Patagonia. Against all odds, this challenging endeavour bore fruit, leading to a remarkable Welsh-speaking community in South America that still exists today.

Engedi's legacy is intertwined with the tapestry of Caernarfon's history, from the bustling slate industry to its modern challenges and triumphs. We now face many new threats and while the build has fallen into decline, today we embark on a new venture to rejuvenate and reimagine the chapel and we invite you to join us in celebrating its rich past and shaping its vibrant future.

Hanes

Wedi'i leoli yng nghanol Caernarfon, mae Capel Engedi yn fwy na dim ond cofeb; mae'n beacon o uchelgais ac ysbryd cymunedol. Chwaraeodd r么l allweddol wrth drefnu 'Y Wladfa', sefydliad Cymraeg ymhell yn Patagonia. Er gwaethaf yr holl anoddion, llwyddodd yr ymdrech heriol hon i ddwyn ffrwyth, gan arwain at gymuned sy'n siarad Cymraeg yn Ne America sy'n dal i fodoli heddiw.

Mae etifeddiaeth Engedi wedi'i phlethu 芒 gwead hanes Caernarfon, o'r diwydiant llechi prysur i'w heriau a'i llwyddiannau modern. Rydym nawr yn wynebu llawer o fygythiadau newydd ac er bod yr adeilad wedi dirywio, heddiw rydym yn dechrau ar antur newydd i adfywio ac ailddychmygu'r capel ac rydym yn eich gwahodd i ymuno 芒 ni i ddathlu ei orffennol cyfoethog a llunio ei ddyfodol bywiog.

Historia

Ubicada en el coraz贸n de Caernarfon, la Capilla Engedi es m谩s que un monumento; es un faro de ambici贸n y esp铆ritu comunitario. Jug贸 un papel crucial en la orquestaci贸n de 'Y Wladfa', el asentamiento gal茅s en las tierras lejanas de Patagonia. Contra todo pron贸stico, este desafiante esfuerzo dio frutos, dando lugar a una notable comunidad de habla galesa en Sudam茅rica que a煤n existe hoy.

El legado de Engedi est谩 entrelazado con la historia de Caernarfon, desde la pr贸spera industria de la pizarra hasta sus desaf铆os y triunfos modernos. Ahora enfrentamos muchas nuevas amenazas y, aunque el edificio ha ca铆do en declive, hoy embarcamos en una nueva aventura para rejuvenecer y reimaginar la capilla e invitamos a unirse a nosotros para celebrar su rico pasado y dar forma a su vibrante futuro.

Mission

Revitalizing Caernarfon through creativity, skill development, wellbeing, and cultural preservation, fostering community collaboration and sustainable growth.

Cenhadaeth

Adfywio Caernarfon trwy greadigrwydd, datblygu sgiliau, lles a chadwraeth diwylliannol, meithrin cydweithrediad cymunedol a thwf cynaliadwy.

Misi贸n

Revitalizar Caernarfon a trav茅s de la creatividad, el desarrollo de habilidades, el bienestar y la preservaci贸n cultural, fomentando la colaboraci贸n comunitaria y el crecimiento sostenible.

Advancing Digital Literacy and Technology Skills

Empowering individuals with digital technology education, training, and resources for effective navigation in the digital world.

Hyrwyddo Llythrennedd Digidol a Sgiliau Technoleg

Grymuso unigolion gydag addysg, hyfforddiant ac adnoddau technoleg ddigidol ar gyfer llywio effeithiol yn y byd digidol.

Avanzando en Alfabetizaci贸n Digital y Habilidades Tecnol贸gicas

Empoderando a individuos con educaci贸n en tecnolog铆a digital, capacitaci贸n y recursos para una navegaci贸n efectiva en el mundo digital.

Promoting Creative Expression and Artistic Development

Fostering artistic expression, creativity, and cultural appreciation through diverse art forms and mediums.

Hyrwyddo Mynegiant Creadigol a Datblygiad Artistig

Meithrin mynegiant artistig, creadigrwydd a gwerthfawrogiad diwylliannol trwy ffurfiau celf amrywiol a chyfryngau.

Promoviendo la Expresi贸n Creativa y el Desarrollo Art铆stico

Fomentando la expresi贸n art铆stica, la creatividad y la apreciaci贸n cultural a trav茅s de diversas formas y medios art铆sticos.

Enhancing Personal Wellbeing and Mental Health

Promoting mental health, mindfulness, and overall wellbeing through holistic practices and support initiatives.

Gwella Llesiant Personol ac Iechyd Meddwl

Hyrwyddo iechyd meddwl, ymwybyddiaeth, a lles cyffredinol trwy arferion cyfaneddol a mentrau cymorth.

Mejorando el Bienestar Personal y la Salud Mental

Promoviendo la salud mental, la atenci贸n plena y el bienestar general a trav茅s de pr谩cticas hol铆sticas e iniciativas de apoyo.

Community Empowerment

Fostering unity and collaboration, placing the local community at the heart of decision-making processes.

Grymuso'r Gymuned

Meithrin undod a chydweithio, gan roi'r gymuned leol wrth wraidd y brosesiadau penderfynu.

Empoderamiento Comunitario

Fomentando la unidad y la colaboraci贸n, colocando a la comunidad local en el coraz贸n de los procesos de toma de decisiones.

Sustainability, Resilience and Connection with Nature

Championing environmental protection, sustainable practices, and resilience against challenges.

Cynaliadwyedd, Gwydnwch a Chysylltiad 芒 Natur

Hybu diogelu'r amgylchedd, arferion cynaliadwy a gwydnwch yn erbyn heriau.

Sostenibilidad, Resiliencia y Conexi贸n con la Naturaleza

Defendiendo la protecci贸n del medio ambiente, pr谩cticas sostenibles y resiliencia ante desaf铆os.

Cultural Preservation and Expression

Celebrating and preserving the rich history, literature, arts, and traditions of Welsh culture.

Cadwraeth a Mynegiant Diwylliannol

Dathlu a chadw hanes, llenyddiaeth, celfyddydau a thraddodiadau diwylliant Cymreig.

Preservaci贸n y Expresi贸n Cultural

Celebrando y preservando la rica historia, literatura, artes y tradiciones de la cultura galesa.

Innovation and Adaptability

Promoting forward-thinking ideas and ensuring adaptability to meet evolving community needs.

Arloesi a Hyblygrwydd

Hyrwyddo syniadau blaengar a sicrhau hyblygrwydd i ddiwallu anghenion cymunedol sy'n esblygu.

Innovaci贸n y Adaptabilidad

Promoviendo ideas progresivas y asegurando adaptabilidad para satisfacer las necesidades cambiantes de la comunidad.

Governance and Community Involvement

At Engedi 2.0, we believe in the power of collective wisdom. Our governance model is rooted in the principles of inclusivity, transparency, and grassroots participation. Rather than a top-down approach, we champion a collaborative ethos where every voice matters.

Our commitment is to ensure that the local community is not just a beneficiary but an active participant in shaping the project's direction. By fostering a culture of self-governance, we aim to empower individuals to take ownership, contribute their insights, and collaboratively make decisions that reflect the collective aspirations of the community.

Engedi 2.0 is more than a project; it's a movement. A movement where everyone has a seat at the table, where every idea is valued, and where we come together to co-create a brighter, more resilient future for Caernarfon.

Llywodraethu a Chyfranogiad Cymunedol

Yn Engedi 2.0, rydym yn credu ynnghlwmder y ddoethineb torfol. Mae ein model llywodraethu wedi'i wreiddio yn egwyddorion cynhwysiant, tryloywder, a chyfranogiad llawr gwlad. Yn hytrach na dull o'r brig i lawr, rydym yn hyrwyddo ethos cydweithredol lle mae pob llais yn bwysig.

Ein hymrwymiad yw sicrhau bod y gymuned leol nid yn unig yn elusenwr ond yn gyfranogwr gweithredol wrth lunio cyfeiriad y prosiect. Drwy feithrin diwylliant hunan-lywodraethu, ein nod yw grymuso unigolion i gymryd perchnogaeth, cyfrannu eu mewnwelediadau, a gwneud penderfyniadau ar y cyd sy'n adlewyrchu dyheadau torfol y gymuned.

Mae Engedi 2.0 yn fwy na phrosiect; mae'n symudiad. Symudiad lle mae gan bawb le wrth y bwrdd, lle caiff pob syniad ei werthfawrogi, a lle rydym yn dod at ein gilydd i gyd-greu dyfodol llachar, mwy gwydn i Gaernarfon.

Gobernanza y Participaci贸n Comunitaria

En Engedi 2.0, creemos en el poder de la sabidur铆a colectiva. Nuestro modelo de gobernanza se basa en los principios de inclusividad, transparencia y participaci贸n de base. En lugar de un enfoque de arriba hacia abajo, defendemos un ethos colaborativo donde cada voz importa.

Nuestro compromiso es asegurar que la comunidad local no sea solo un beneficiario sino un participante activo en la direcci贸n del proyecto. Al fomentar una cultura de autogobierno, buscamos empoderar a las personas para que tomen propiedad, aporten sus perspectivas y tomen decisiones de manera colaborativa que reflejen las aspiraciones colectivas de la comunidad.

Engedi 2.0 es m谩s que un proyecto; es un movimiento. Un movimiento donde todos tienen un lugar en la mesa, donde cada idea es valorada y donde nos unimos para co-crear un futuro m谩s brillante y resiliente para Caernarfon.

Get Involved

Engedi 2.0 thrives on the collective energy and expertise of our community. Whether you're a seasoned professional or just someone with a passion to contribute, there's a place for you here. Every individual, regardless of background, brings a unique perspective and set of skills that can help shape the future of our project.

From translators to project planners, cleaners to grant writers, builders to project leaders 鈥 every role is pivotal. If you feel the call to be a part of this transformative journey, we wholeheartedly welcome your involvement.

Start by signing up for our mailing list to stay updated on the latest news and opportunities. If you have specific skills or expertise you'd like to offer, please use the form below to send us a message. Remember, every contribution, no matter how small, drives us closer to our vision.

Ymgymerwch

Mae Engedi 2.0 yn ffynnu ar egni a arbenigedd torfol ein cymuned. P'un a ydych chi'n broffesiynol profiadol neu yn unigolyn sy'n teimlo angerdd i gyfrannu, mae lle i chi yma. Mae pob unigolyn, waeth beth yw ei gefndir, yn dod 芒 safbwynt unigryw a set o sgiliau a all helpu i lunio dyfodol ein prosiect.

O gyfieithwyr i gynllunwyr prosiectau, glanhawyr i ysgrifenwyr grantiau, adeiladwyr i arweinwyr prosiectau - mae pob r么l yn hanfodol. Os ydych chi'n teimlo'r galw i fod yn rhan o'r daith drawsnewidiol hon, rydym yn eich croesawu o galon i ymgysylltu.

Dechreuwch drwy lofnodi i fyny ar gyfer ein rhestr bostio i gael y wybodaeth ddiweddaraf am newyddion a chyfleoedd. Os oes gennych chi sgiliau neu arbenigedd penodol yr hoffech eu cynnig, defnyddiwch y ffurflen isod i anfon neges atom. Cofiwch, mae pob cyfraniad, waeth pa mor fach, yn ein symud ni'n agosach at ein gweledigaeth.

Participa

Engedi 2.0 prospera gracias a la energ铆a colectiva y la experiencia de nuestra comunidad. Ya seas un profesional experimentado o simplemente alguien con pasi贸n por contribuir, hay un lugar para ti aqu铆. Cada individuo, independientemente de su origen, aporta una perspectiva 煤nica y un conjunto de habilidades que pueden ayudar a dar forma al futuro de nuestro proyecto.

Desde traductores hasta planificadores de proyectos, limpiadores hasta redactores de subvenciones, constructores hasta l铆deres de proyectos, cada rol es crucial. Si sientes el llamado a ser parte de este viaje transformador, te damos la bienvenida de todo coraz贸n a participar.

Comienza registr谩ndote en nuestra lista de correo para mantenerte informado sobre las 煤ltimas noticias y oportunidades. Si tienes habilidades o experiencia espec铆fica que te gustar铆a ofrecer, utiliza el formulario a continuaci贸n para enviarnos un mensaje. Recuerda, cada contribuci贸n, por peque帽a que sea, nos acerca m谩s a nuestra visi贸n.

Subscribe to our mailing list

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

Suscr铆bete a nuestra lista de correo

* indicates required yn dangos bod angen indica requerido

By entering your email you are opting in to our mailing list.

Trwy roi eich e-bost, rydych yn dewis ymuno 芒'n rhestr bostio.

Al ingresar tu correo electr贸nico, est谩s optando por unirte a nuestra lista de correo.

(sori, dim yn dwyiethog eto)

(lo siento, a煤n no es biling眉e)

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein llwyfan marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp ar gyfer prosesu. Dysgwch fwy am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Usamos Mailchimp como nuestra plataforma de marketing. Al hacer clic a continuaci贸n para suscribirte, reconoces que tu informaci贸n ser谩 transferida a Mailchimp para su procesamiento. Obt茅n m谩s informaci贸n sobre las pr谩cticas de privacidad de Mailchimp aqu铆.

Contact us anytime 馃寧 馃實 馃審

Cysylltwch 芒 ni unrhyw bryd 馃寧 馃實 馃審

Cont谩ctanos en cualquier momento 馃寧 馃實 馃審

Send Message Anfon Neges Enviar mensaje

The Regenerative Hackerspace

Engedi 2.0 is crafting a vibrant hackerspace for all - hackers, makers, and tinkerers, regardless of experience. Our goal? A hub of innovation and collaboration.

With Mitch Altman, a pioneer in the global Hackerspace movement, as our trustee, we're blending expertise with passion. Mitch's experience and hacker ethics will be pivotal in shaping our space.

Join us, and let's co-create a space where ideas thrive!

Y Hackerspace Adfywiol

Mae Engedi 2.0 yn creu hackerspace bywiog i bawb - hacwyr, gwneuthurwyr, a thincwyr, waeth beth yw eu profiad. Ein nod? Canolfan arloesedd a chydweithio.

Gyda Mitch Altman, arloeswr yn symudiad Hackerspace byd-eang, fel ein ymddiriedolwr, rydym yn cyfuno arbenigedd 芒 brwdfrydedd. Bydd profiad a moeseg hacker Mitch yn hanfodol wrth lunio ein gofod.

Ymunwch 芒 ni, a gadewch i ni gyd-greu gofod lle mae syniadau'n ffynnu!

El Hackerspace Regenerativo

Engedi 2.0 est谩 creando un hackerspace vibrante para todos: hackers, creadores y manitas, independientemente de su experiencia. 驴Nuestro objetivo? Un centro de innovaci贸n y colaboraci贸n.

Con Mitch Altman, pionero en el movimiento global de Hackerspace, como nuestro fideicomisario, estamos combinando experiencia con pasi贸n. La experiencia y 茅tica hacker de Mitch ser谩n fundamentales para dar forma a nuestro espacio.

隆脷nete a nosotros y co-creemos un espacio donde las ideas prosperen!

The Vibrant Art Space

Engedi 2.0 is sculpting a canvas for local artists - a sanctuary where creativity knows no bounds. We envision a pulsating hub, alive with color, form, and movement.

Nestled in the heart of Caernarfon, our space seeks to capture the essence of local artistry, offering a platform for both budding talents and seasoned maestros.

Dive in, let your imagination roam free, and co-create an artistic haven with us!

Y Gofod Celf Bywiog

Mae Engedi 2.0 yn cerfio canfas ar gyfer artistiaid lleol - noddfa lle nad oes terfyn i greadigrwydd. Rydym yn dychmygu canolfan sy'n byw gyda lliw, ffurf, a symudiad.

Wedi'i leoli yng nghanol Caernarfon, mae ein gofod yn ceisio dal hanfod celfyddyd lleol, gan gynnig llwyfan i dalentau newydd a meistri profiadol.

Neidiwch i mewn, gadewch i'ch dychymyg ryddhau, a chyd-greu noddfa gelfyddydol gyda ni!

El Espacio Art铆stico Vibrante

Engedi 2.0 est谩 esculpiendo un lienzo para artistas locales - un santuario donde la creatividad no tiene l铆mites. Imaginamos un centro palpitante, lleno de color, forma y movimiento.

Ubicado en el coraz贸n de Caernarfon, nuestro espacio busca capturar la esencia del arte local, ofreciendo una plataforma tanto para talentos emergentes como para maestros experimentados.

Sum茅rgete, deja volar tu imaginaci贸n y co-crea un refugio art铆stico con nosotros!

The Sanctuary of Wellbeing

Engedi 2.0 is curating a haven for the soul - a space where healing, mindfulness, and serenity converge. Our sanctuary is a call to therapists, meditation guides, and holistic practitioners to unite in purpose.

Rooted in the spirit of Caernarfon, we aim to rejuvenate the collective soul of our community, offering solace, growth, and balance.

Join hands with us, and let's weave a tapestry of healing, restoring the soul of Caernarfon together.

Noddfa Lles

Mae Engedi 2.0 yn curadu noddfa ar gyfer yr enaid - gofod lle mae iachaedig, ymwybyddiaeth, a llonyddwch yn cydgyfeirio. Mae ein noddfa yn galwad i therapyddion, arweinwyr myfyrdod, ac ymarferwyr holistaidd i uno mewn pwrpas.

Wreiddiedig yn ysbryd Caernarfon, rydym yn anelu at adfywio enaid ein cymuned, gan gynnig cysur, twf, a chydbwysedd.

Ymunwch 芒 ni, a gadewch i ni blethu tapestri o iachaedig, adfer enaid Caernarfon gyda'n gilydd.

El Santuario del Bienestar

Engedi 2.0 est谩 curando un refugio para el alma - un espacio donde convergen la sanaci贸n, la atenci贸n plena y la serenidad. Nuestro santuario es un llamado a terapeutas, gu铆as de meditaci贸n y practicantes hol铆sticos para unirse con un prop贸sito.

Arraigados en el esp铆ritu de Caernarfon, buscamos rejuvenecer el alma colectiva de nuestra comunidad, ofreciendo consuelo, crecimiento y equilibrio.

脷nete a nosotros y tejamos juntos un tapiz de sanaci贸n, restaurando el alma de Caernarfon.